Consumentenbrief Lunar Vermogensbeheer

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.


Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of – beheerder om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming?

 
1) Welke beleggingsdienstverleningen kent Lunar Vermogensbeheer?

Lunar Vermogensbeheer is een beleggingsdiensverlening met een minimuminleg van €500.000,-. Cliënten maken in overleg met een Vermogensbeheerder of Beleggingsadviseur een keuze uit zes profielen. Bij Lunar Vermogensbeheer wordt belegd in individuele aandelen en obligaties en beleggingsfondsen.

 
2) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?
Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces
van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Lunar Vermogensbeheer is specialist in Value Investing. Value Investing oftewel “Waarde Beleggen” houdt in dat wordt belegd in ondergewaardeerde industriële bedrijven met een leidende marktpositie in hun sector. Bedrijven dienen producten te maken of diensten te leveren die op lange termijn nodig zijn. Het bedrijf moet financieel gezond zijn, zodat in tijden van financiële malaise deze bedrijven, met een gezonde balans en een sterke kaspositie, hun voordeel hier mee behalen en sneller herstellen. Een ander vereiste van de bedrijven die in de portefeuille worden opgenomen is dat deze bedrijven een capabel en betrokken management hebben. Commitment van het management is van groot belang voor de groei van een onderneming op lange termijn.

De onderwaardering ontstaat door tijdelijke markt- en/of organisatieproblemen. Een andere oorzaak kan de onbekendheid van het bedrijf zijn bij beleggers. De onderwaardering wordt aangepakt door voorstellen van activistische aandeelhouders aan het bestuur van de betreffende onderneming.

Daarnaast wordt voor cliënten die inkomen willen genereren uit hun vermogen de inkomensstrategie gehanteerd. Hierbij wordt belegd in financieel gezonden industriële ondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement en/of couponrendement. Belegd wordt in aandelen die geselecteerd worden op kwaliteit en voorspelbaarheid van het dividend. Dividendrendement ontvangt men over aandelen. Couponrendement ontvangt men over obligaties.


3) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel?
 

De vermogensbeheerders zitten allesbehalve stil. Naast een uitgebreid netwerk van expertise en de internationale samenwerkingsverbanden met top hedgefondsmanagers in de wereld, reizen de vermogensbeheerders van Lunar vermogensbeheer de wereld rond om voortduren kennis en expertise te vergroten.

De vermogensbeheerders van Lunar blijven allesbehalve achter hun PC zitten, om zichzelf ervan te overtuigen van hetgeen wat er allemaal in de wereld gaande is. Tijdens het bezoeken van deze congressen komen ze in gesprek met niet alleen wereldleiders, maar ook boegbeelden binnen de beleggingswereld zoals Warren Buffett. Niet alleen gaan ze vanuit andere invalshoeken en perspectieven de zaken benaderen, maar worden er ook nog vaak interessante beleggingsideeën opgedaan tijdens het bezoek van seminars en congressen. Op deze wijze weten onze vermogensbeheerders waar ze over praten. 

Lunar Vermogensbeheer maakt gebruikt van fundamentele- en kwantitatieve analyse. Op basis van de research die wij vergaren met het wereldwijd bezoeken van congressen en de samenwerkingen met top hedgefondsmanagers, worden aandelen en obligaties geselecteerd. De bedrijfsanalyse bestaat uit een fundamentele oftewel Bedrijfseconomische analyse van de onderneming. De kwantitatieve analyse van de onderneming houdt in, dat de portefeuille wordt samengesteld op basis van wiskundige analyse van koersen, marktbewegingen en macro-economische ontwikkelingen. Het beleid is gericht op emoties uit te sluiten en alleen te kijken naar cijfers. Wanneer uit een bedrijfsanalyse blijkt dat zowel het bedrijf als de sector aantrekkelijk is, wordt het betreffende aandeel of de obligatie in onze portefeuilles opgenomen. 


Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? 

Bij Lunar Vermogensbeheer wordt belegd in individuele aandelen en obligaties en beleggingsfondsen, 

Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd? 
Iedere twee weken wordt er een beleggingsvergadering gehouden, waarin de model-portefeuilles van Lunar Vermogensbeheer wordt besproken. Aan de hand van deze modelportefeuilles worden de individuele portefeuilles beheerd door de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. De cliëntenportefeuilles worden periodiek gecontroleerd door de directie, om toe te zien dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd.


4) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? 

Lunar Vermogensbeheer belegd in aandelenbeleggingsfondsen en obligatiebeleggingsfondsen, individuele aandelen en individuele obligaties. Daarnaast wordt er ook nog belegd in en grondstoffen en mijnbouwbedrijven. De nadruk in de modelportefeuilles van Lunar Vermogensbeheer ligt op beleggingen in de ontwikkelde markten, zijnde Europa en de Verenigde Staten. Een beperkt gedeelte van de modelportefeuilles wordt belegd in andere geografische markten zoals opkomende landen/Emerging Markets.


5) Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? 
Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die
gemeten? 

In kennismakingsgesprekken met de cliënt wordt de financiële situatie van de cliënt geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt een passend risicoprofiel vastgesteld. Gegeven de risicohouding en de risicobereidheid van de cliënt wordt dan een gewenst risicoprofiel gekozen.

Lunar Vermogensbeheer 6 verschillende risicoprofielen (Wit t/m Bruin) met elk een bijbehorende modelportefeuille. Elk risicoprofiel heeft een eigen specifieke asset allocatie waarbij het vermogen wordt belegd in de volgende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Elk risicoprofiel heeft zijn eigen bandbreedte met betrekking tot elk van de beleggingscategorieën. 


Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie)?

Iedere twee weken wordt er een beleggingsvergadering gehouden, waarin de strategische asset allocatie voor Lunar Vermogensbeheer wordt besproken. Op basis van de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen wordt de strategische asset allocatie vastgesteld. 

Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? 
Bij de tactische asset allocatie wordt gebruik gemaakt van de bandbreedtes van de asset allocatie van elk van de modelportefeuilles. 


Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

Wij kiezen ervoor om vreemde valuta’s niet af te dekken. Indien de financiële situatie van de cliënt dit toelaat, kan op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt binnen Lunar Vermogensbeheer worden belegd met geleend geld.

6) Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen? 

Voor Lunar  Vermogensbeheer worden op basis van de historische rendementen en de bijbehorende kosten (beheerfee) per kwartaal netto-rendementsoverzichten/grafieken samengesteld. Wij baseren onze verwachtingen op basis van de in het verleden behaalde nettorendementen. 


Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? 

Voor Lunar Vermogensbeheer bepalen wij het verwachte rendement op basis van de gemiddelde koersdoelen uit researchrapporten van externe partijen. Het risico wordt bepaald op basis van de historische standaarddeviatie. De transactiekosten vormen de kosten voor de individuele aandelen en obligaties. 

Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? 
Lunar Vermogensbeheer geldt dat bij positieve verwachtingen voor een beleggingsinstrument wordt gekocht/gehouden en bij negatieve verwachtingen wordt verkocht. 

Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?
Voor Lunar Vermogensbeheer gebruiken we als risicomaatstaf de standaarddeviatie.

7) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen? 
Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? 

Bij Lunar Vermogensbeheer is het mogelijk om de nettorendementen (na aftrek van alle kosten) te vergelijken met een bijbehorende benchmark/index. Een andere objectieve maatstaf is de gerealiseerde risico-rendement verhouding te vergelijken met de risico-rendement verhouding van een bijbehorende benchmark/index. 

 

En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?
Voor Lunar Vermogensbeheer is een beoordeling van het beleggingsbeleid en de daarbij behorende rendementen zinvol over een termijn van minimaal vijf jaar.

Nieuws

Nieuwsarchief

Meter

© 2008 - 2017 All Rights Reserved. Lunar Vermogensbeheer